Progimnazijos logopedė Sandra Adomavičienė
Savaitės dienaKontaktinės valandos
Pirmadienis12.00-18.00
Antradienis12.00-17.00
Trečiadienis12.00-18.00
Ketvirtadienis12.00-17.00
Penktadienis12.00-17.00

Kontaktinės valandos – laikas, kurio metu logopedė tiesiogiai dirba su vaikais turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka vaikų kalbos tyrimą bei įvertinimą;

Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais: darbų planavimui, programų rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje, vaikų tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui vaikų kalbos ugdymo klausimais.

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Tėvai konsultuojami iš anksto suderinus laiką.

Kreiptis logopede(eta)pavasariomokykla.lt

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos būklę, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
  • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas.
  • Logopedinių pratybų metu padeda mokiniams taisyti garsų tarimo sutrikimus, ugdyti foneminį suvokimą, kalbos gramatinį taisyklingumą, rišliąją kalbą ir žodyną. Taip pat padeda mokiniams, susiduriantiems su mokymosi sutrikimais (skaitymo ir rašymo).
  • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokyklos pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos klausimais.