Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Mažeikių rajono savivaldybė, įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystomas karjeros specialistų tinklas ir siekiama užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip  380 karjeros specialistų.
Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

#NextGenerationEU

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja „Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001
„Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01
„Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ vykdyme.
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti
profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros
specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo
paslaugas.
Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.
Projekto trukmė 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 
Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros pareigybės
įsteigtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-285
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų
pareigybių įsteigimo“.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą
bendrojo ugdymo mokyklose, todėl vykdomo projekto lėšomis karjeros specialistai įdarbinti
Merkelio Račkausko, Gabijos, Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių, Židikų Marijos
Pečkauskaitės gimnazijose, Kalnėnų, Senamiesčio, Pavasario, „Ventos“ progimnazijose,
Sodų pagrindinėje mokykloje. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos karjeros specialistas
teiks paslaugas „Žiburėlio“ pradinės mokyklos, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir
Užlieknės pagrindinių mokyklų mokiniams. „Vyturio“, Kazimiero Jagmino pradinių
mokyklų ir darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokiniams karjeros specialisto paslaugas teiks
Sodų pagrindinės mokyklos karjeros specialistas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

UGDYMAS KARJERAI:

 PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi

UŽDAVINIAI
✔skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
✔plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
✔ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
✔skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
✔ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔karjeros konsultavimą – kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Viktorija Kazlauskė

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu ✉️kazlauske.viktorija@gmail.com arba per elektroninį dienyną (tamo.lt). Daugiau informacijos progimnazijos tinklalapyje:

http://www.pavasariomokykla.lt/?page_id=243

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS:

Mukis.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė, http://mukis.lt