MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI 2023-2024 M.M.

2020 – 2021 m. m. METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI:
1. Kelti pasiekimų lygį sudarant socialines pedagogines išmokimo sąlygas, didinant asmeninę atsakomybę už rezultatus, gerinant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.
2. Ruošti mokinius profesijos pasirinkimui integruojantis į darbo pasaulį, kurti ir įgyvendinti individualias vaiko poreikius atitinkančias ugdymo programas (modelius), derinant ugdymo pasiūlą su paklausa.
3. Pedagogas siekia mokinių aukštesnio pasiekimų lygio pats nuolat mokydamasis, dalyvaudamas mokyklos ir kitų ugdymo institucijų bei tarptautiniuose projektuose.

METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

1.    Skatinti mokinius stebėti, analizuoti ir tyrinėti mus supančią aplinką ir reiškinius, ugdymo procese taikant patirtinį mokymo (-si) modelį.
2.    Užtikrinti visapusišką pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (-si) poreikių.
3.    Esant poreikiui užtikrinti tinkamą ir profesionalų nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą.

METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PRIORITETAI:
1. Ugdymo kokybė, efektyvi pamoka, palankios aplinkos mokinių ugdymui ir saviraiškos plėtojimui sukūrimas per patirtinį mokymą (-ąsi).
2. Nuolatinis kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas.
3. Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės užtikrinimas įgyvendinant aplinkosaugines programas. Integruotas sveikatingumo ugdymas.
4. Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės užtikrinimas įgyvendinant meninių gebėjimų neformaliojo švietimo programas. Dalyvavimas projektinėje veikloje.
5. Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.
6. Bendruomenės narių įtraukimas į mokyklos gyvenimą.
7. Švietimo pagalbos teikimo mokiniui lygių galimybių užtikrinimas.
8. Profesionalus nuotolinio mokymo proceso organizavimas.
9. Mokyklos pastato renovacijos antrojo etapo vykdymas.