Tu turi teisę:
• mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
• į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
• kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
• gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
• gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją.
• mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
• nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
• savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
• turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei tavo teisės);
• dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
• susipažinti su visa progimnazijoje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
• būti supažindintas su saugos reikalavimais bei progimnazijos vidaus taisyklėmis;
• būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
• įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Tavo pareiga yra:
• nepažeisti kitų asmenų teisių;
• sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių;
• stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus progimnazijos bendruomenės narius;
• tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
• mokytis pagal privalomojo švietimo programas, iki tau sueis 16 metų.