Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Draugšienė.

Savaitės dienaKontaktinės valandos
Pirmadienis8.00 – 16.45
Antradienis8.00 – 16.45
Trečiadienis8.00 – 12.00
Ketvirtadienis12.45 – 16.45
Penktadienis8.00 – 14.45
Pietų pertrauka12.00 – 12.45

Telefono numeris +370 682 40356

Teikiamos paslaugos mokykloje:

 • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimintų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
 • rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:

 • vykdo mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlieka mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;

Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.);
 • užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
Teikia pirmąją pagalbą.
Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
Teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.