Progimnazijos specialioji pedagogė Lina Malinauskaitė.

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos*
Pirmadienis8.00-13.00
Antradienis8.00-14.00
Trečiadienis8.00-14.00
Ketvirtadienis8.00-13.00
Penktadienis8.00-13.00

**Nekontaktinės valandos – pasiruošimas specialiesiems užsiėmimams, veiklos planavimas, darbų taisymas, kvalifikacijos kėlimas, dokumentų pildymas, tėvų (globėjų) informavimas, metodinė veikla, bendradarbiavimas su kolegomis.
Švietimo pagalbos mokiniui specialistė tėvus konsultuoja iš anksto sutartu laiku. Prašome kreiptis:
specpedagoge@pavasariomokykla.lt

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje: specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Specialusis pedagogas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Tikslai:

 • Puoselėti mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, dvasines, fizines ir psichines galias, ugdyti darbštumą, savikritiškumą, savarankiškumą, pradinius vadovavimo įgūdžius, pasiryžimą nuolat tobulėti ir mokytis.
 • Padėti mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikius, integruotis mokyklos bendruomenėje.
 • Burti progimnazijos bendruomenę vieningiems tikslams siekti.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • Su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius.
 • Su mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, jų tėvais ir mokytojais.
 • Individualus darbas su mokiniu, jo tėvais ir mokytojais.
 • Su progimnazijos administracija, PPT tarnyba.