M o k y t o j ų   t a r y b a – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.  Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
Mokytojų tarybos funkcijos:  aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą;  kartu su Mokyklos socialiniu pedagogu, specialiaisiais pedagogais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus; svarsto mokinių elgesį; teikia medžiagą Mokyklos tarybai dėl mokinių iki 16 metų perkėlimo į kitą mokyklą;  teikia mokyklos direktoriui siūlymą dėl 16 metų ir vyresnių mokinių perkėlimo į kitą mokyklą;  du kartus per metus (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje) išklauso specialiųjų pedagogų informaciją apie darbą su specialiojo ugdymo vaikais; svarsto papildomų darbų skyrimo tvarką moksleiviams, turintiems neigiamų metinių įvertinimų iš mokomųjų dalykų;  priima sprendimus dėl moksleivių, lankančių sporto, dailės, choreografijos ir muzikos mokyklas, o nuo privalomųjų mokomojo dalyko pamokų;  svarsto mokinių kėlimą į aukštesnę klasę;