TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

  • Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuodami ir įgyvendindami savo karjerą.
  • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
  • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
  • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgdami į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
  • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros paslaugos apima:

  • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
  • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
  • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Viktorija Kazlauskė

UGDYMO KARJERAI 2022 – 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS

Sprendimas dėl karjeros spec. pareigybės

Uk projekto karjeros specialistų tinklo vystymas, viešinimas

RENGINIAI

2022 – 2023 m.m.

Jei galvoji ateityje apie policijos pareigūno profesiją, tai turi galimybę su ja susipažinti iš arčiau. Kviečiu atvykti į 314 kabinetą pas karjeros specialistę ir užsiregistruoti pažintiniam vizitui, kuris vyks vasario 28 dieną 15 valandą Mažeikių rajono Policijos komisariate.

Pasinaudok galimybe!

Mažeikių Pavasario progimnazijos Karjeros specialistė Viktorija KazlauskėVasario 7 ir 10 dienomis 8c ir 8a klasių mokiniai profesinio veiklinimo metu lankėsi Šiaulių technologijų mokymo centre. Pažintinio vizito metu aštuntokai turėjo puikią galimybę pabūti mokymosi erdvėse bei iš arčiau susipažinti su statybos, mechanikos, prekybos ir verslo skyrių profesijomis.

Už moksleivių profesinio orientavimo vizitus ir bendradarbiavimą norime padėkoti Užimtumo tarnybos Telšių jaunimo užimtumo sk. vedėjai Vitalijai Stasiulienei ir Užimtumo tarnybos Mažeikių regioninio karjeros centro karjeros konsultantei Aistei Gureckei.


2022-04-01 Karjeros ugdymo popietė „Kuo patraukli tėvų profesija“

Balandžio 1 d. vyko karjeros ugdymo popietė „Kuo patraukli tėvų profesija“ 1 – 8 klasėse. Jos metu mokinių tėveliai kiekvienoje klasėje vedė pamokas apie savo profesijas, apie savo darbo patirtis. Kai kurios klasės vyko susipažinti ir į profesinę mokyklą. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos vadovas Rolandas Volkovas.

Skaityti plačiau

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt

Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt

Valstybinė jaunimo reikalų taryba –www.jrd.lt