MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

2021 – 2022 m. m.

 • Pavyzdingai elgsiuos, būsiu mandagus.
 • Rūpestingai mokysiuos, būsiu atidus ir aktyvus per pamokas.
 • Aktyviai dalyvausiu klasės ir progimnazijos visuomeniniame darbe.
 • Tausosiu progimnazijos turtą.
 • Sąžiningai vykdysiu visus mokytojų ir kitų progimnazijos darbuotojų nurodymus.
 • Racionaliai planuosiu ir naudosiu laiką.
 • Būsiu pavyzdžiu jaunesniems draugams.
 • Dėvėsiu tvarkingą mokyklinę uniformą.
 • Nevėluosiu į pamokas.

DRAUSMINIMO TVARKA PAŽEIDINĖJANTIEMS TAISYKLES

 • Klasės vadovo pokalbis
 • Raštiškas įspėjimas informuojant tėvus
 • Socialinio pedagogo, psichologo pagalba – pokalbis su mokiniu
 • Mokinio elgesio aptarimas Mokinių taryboje
 • Bendras mokinio, tėvų ir progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis
 • Progimnazijos Vadovo skiriama nuobauda
 • Mokinio elgesio svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje. Sprendimo dėl mokymosi sutarties tęsimo ar nutraukimo priėmimas

Bendrosios mokinių taisyklės kasmet aptariamos klasėse ir, jei reikia papildomos konkrečiai klasei, konkrečiam amžiaus tarpsniui aktualiomis taisyklėmis.