Mokyklos veiklos kokybės savęs vertinimas
Vidaus auditas –  tai žingsnis, atsakomybės už informacijos apie mokykloje vykstančių procesų kokybę rinkimą ir panaudojimą susiejęs ne su švietimo priežiūrą vykdančiomis institucijomis, bet su mokyklos bendruomene, jos įsitraukimu į veiklos kokybės vertinimo procesus.
Mokyklos savęs vertinimas bendruomenei padeda  atpažinti stipriąsias veiklos sritis ir tikslingai suplanuoti mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės  gerinimą. Mokyklos savęs vertinimas yra sistemingas mokyklos veiklos vertės tyrimas. Vertė nustatoma taikant kriterijus, standartus, rodiklius, metodus, pateikiamus Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamoje Mokyklos savęs vertinimo metodikoje.
Praktikoje mokyklos savęs vertinimas atitinka atsakymų į tris klausimus: „Kaip mums sekasi? Iš kur mes žinome? Ką darysime toliau?“ kolektyvinį radimą.

Mokyklos savęs vertinimas organizuojamas kaip nuolatinis, nenutrūkstantis, duomenimis grįstas reflektavimo procesas pagal veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, atskiras sritis, pasirenkant veiklos rodiklius, įtraukiantis visus bendruomenės narius. Rezultatai teikiami Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai. Įsivertinimas vykdomas taikant IQES online sistemą.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

1.    Vilma Bernotienė – darbo grupės vadovė
2.    Violeta Buožienė
3.    Ramutė Januševičienė
4.    Dainora Dimienė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-03-29 įsakymas Nr. V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“.

– Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

– Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.


2020-2021 m. m. mokyklos vidaus kokybės įsivertinimo duomenys:

Stiprieji veiklos aspektai: 2.3.1. Mokymasis, raktas – mokymosi socialumas. Mokytojai motyvuoja mokinius mokytis bendradarbiaujant įvairios sudėties ir dydžio grupėse, poromis. Taip mokiniai padeda vieni kitiems mokantis, drauge analizuoja, sprendžia problemas, kuria bendrą supratimą, sprendimus, darbus.

Silpnieji veiklos aspektai: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas, raktas – įvairovė. Nuotoliniu mokymo(si) būdu mokiniams sunku mokytis, reikia daugiau pagalbos. Mokiniai nepakankamai pasirengę savarankiškam mokymuisi, laiko planavimui, nepilnai įvaldę IKT ir e-mokymosi priemonių įvairovę.

Tobulinama veikla: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas, raktas – diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. Mokytojai organizuodami mokymą(si) mažai atsižvelgia į mokinių gebėjimus, nesuasmeninamas mokymąs(is) renkantis užduotis, mokymosi būdus bei tempą pagal kiekvieno mokymosi galimybes.