🌿Pavasario progimnazijos bendruomenė pradejo vykdyti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ugdymo įstaigos bendruomenėje“.

🌿 Gegužės 8 d. vyko I modulio seminaras „Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje: nuo uždavinio iki vertinimo“.

🌿 Lektorė – Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė.

🌿 Programos tikslas – plėtoti mokytojų pamokos planavimo ir organizavimo gebėjimus (nuo uždavinio iki rezultato vertinimo ir įsivertinimo) pamokoje taikant kompetencijomis grįstą prieigą. Atnaujintų Bendrųjų programų pasirinkta kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas.

📸Akimirkos iš renginio

Mažeikių švietimo centro informacija